Big Brother Awards Netherlands 2004
English

Big Brother Awards Nederland 2004

Frits Bolkestein

Winnaar in de categorie Personen

Europees Commissaris Frits Bolkestein, in functie tot 1 november 2004, heeft een Big Brother Award verdiend voor het sluiten van een overeenkomst met de VS waarin de EU zijn privacy-wetgeving opschort om zo de overdracht mogelijk te maken van passagiersgegevens aan de VS. Bolkestein heeft de overeenkomst in 2003 namens de Europese Commissie gesloten, en daarmee een meerderheid van het Europees Parlement buiten spel gezet. Daardoor zag het Europees Parlement in juni 2004 geen andere mogelijkheid dan het Hof van Justitie te vragen de overeenkomst nietig te verklaren, omdat het op meerdere punten in strijd is met Europese privacy-richtlijnen. Een uitspraak van het Hof wordt pas in 2005 verwacht.

Sinds begin januari 2003 eisten de Verenigde Staten online toegang tot de Passenger Name Records (PNR) van alle passagiers op vluchten van, naar of via de VS. Een PNR bevat 39 gegevens waaronder naam, geboortedatum, telefoonnummer en de datum van reservering, en kan ook gegevens bevatten zoals creditcardnummer, stoelnummer en maaltijdkeuze. Op 19 februari 2003 sloten Amerikaanse douane-beambten een akkoord met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, en vanaf 5 maart boden veel grote Europese luchtvaartmaatschappijen vrijwillig toegang tot hun passagiersinformatie-systemen.

Onder leiding van Commissaris Bolkestein, verantwoordelijk voor de portefeuille Interne Markt, waaronder ook een groot deel van het privacy-beleid valt, heeft de Europese Commissie vervolgens maandenlang onderhandeld met de Verenigde Staten over de voorwaarden om deze verstrekkingen legaal te maken. Bolkestein heeft geen pogingen ondernomen om de verstrekkingen op te schorten tot er een akkoord was bereikt. In talloze parlementaire debatten bleef hij herhalen dat Europa wel akkoord moest gaan, omdat de VS dreigden met intrekking van de landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen die niet meewerkten. Alsof de Amerikaanse economie niets te verliezen had bij een omgekeerd dreigement, van intrekking van Amerikaanse landingsrechten.

Het Europees parlement eiste in een eerste plenaire debat over deze Amerikaanse eis, op 12 maart 2003, een aanzienlijke verscherping van de privacy-maatregelen in de VS, het recht op verzet voor Europese burgers tegen eventuele onrechtmatige verwerkingen en inperking van de hoeveelheid over te dragen gegevens. De maaltijdinformatie zou buitengewoon gevoelige religieuze voorkeuren kunnen verraden en mocht daarom volgens het parlement niet zomaar aan de VS worden gegeven. De Commissie kon de bemoeienissen van het Europees Parlement niet waarderen. Europarlementariër Kathelijne Buitenweg kreeg te verstaan dat ze maar een broodje ham moest eten als ze er bezwaren tegen had dat ze als vegetariër werd geregistreerd.

Het Europees parlement nam op 9 oktober 2003 een zeer kritisch rapport aan over de verstrekkingen, en eiste stopzetting per uiterlijk 1 december 2003. Het antwoord van Bolkestein was steeds dat hij het ermee eens was dat de huidige verstrekkingen niet rechtmatig waren, en dat ze geduld moesten hebben, omdat hij druk aan het onderhandelen was. De enige juiste oplossing in zijn ogen was om een verdrag te tekenen om de overdracht te legaliseren.

Bolkestein meldde op 16 december 2003 trots aan de parlementaire commissies voor justitie en voor burgerlijke vrijheden dat aan vrijwel alle eisen van het parlement was voldaan. Weliswaar konden Europese burgers onder Amerikaans recht geen enkel protest instellen tegen de verwerking van hun gegevens, maar de bewaartermijn was teruggebracht van 50 naar 3,5 jaar, maaltijdgegevens zouden niet worden verstrekt, en de gegevens zouden alleen voor terrorisme en ernstige misdrijven worden gebruikt, niet om misdrijven aan te pakken die in eigen land waren begaan. Bovendien zouden de gegevens expliciet niet gebruikt worden voor het omstreden Amerikaanse profileringsprogramma CAPPS-II.

Een maand later bleek dat Bolkestein het parlement ernstig had misleid. De woordvoerder van Bolkestein, Jonathan Todd, gaf in een interview met het Duitse publieke televisie station WDR op 13 januari 2004 toe dat er een geheime extra overeenkomst was gesloten dat de Europese passagiersgegevens wel degelijk voor CAPPS-II werden gebruikt, maar alleen voor (niet nader gedefinieerde) test-doeleinden.

Onder leiding van D66 Europarlementariër Johanna Boogerd-Quaak besloot het Europees Parlement niet te buigen voor de Amerikaanse economische druk om Europese privacy-principes opzij te zetten. In maart, april en mei 2004 stemde het Europees Parlement tot drie keer toe de voorgenomen overeenkomst weg, met steeds grotere meerderheid van stemmen. Dat weerhield de Commissie er niet van om toch op 14 mei te verklaren dat de VS een 'veilige haven' vormden voor omgang met gegevens van Europeanen. Op 28 juni kondigde toenmalig EP-voorzitter Pat Cox formeel aan dat het Parlement geen andere uitweg zag dan het Europees Hof van Justitie te vragen om zowel deze verklaring als het akkoord nietig te verklaren.

Verbatim verslag debat Europees Parlement (12.03.2003)
http://www.statewatch.org/news/2003/mar/12epvote.htm

Bits of Freedom actie tegen verstrekking passagiersgegevens (20.05.2003)
http://www.bof.nl/nieuws/030520.html

Toespraak Bolkestein parlementaire commissies justitie en burgerlijke vrijheden (09.09.2003)
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/396&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europees Parlement eist stopzetting verstrekking voor 1 december 2003 (09.10.2003)
http://www.statewatch.org/news/2003/oct/eppnrresol.pdf

Formele klacht Europarlementarier Cappato tegen Commissie ivm overdracht gegevens (07.11.2003)
http://www.statewatch.org/news/2003/nov/03pnrmep.htm

Toespraak Bolkestein voor de parlementaire commissies justitie en burgerlijke vrijheden (16.12.2003)
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/613&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

Verslag vergadering parlementaire commissies justitie en burgerlijke vrijheden (17.12.2003)
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+NR-20031217-1+0+DOC+XML+V0//EN&LEVEL=2&NAV=S

PNR: Bolkestein misleidt het Europees Parlement (uit EDRI-gram, 15.01.2004)
http://www.edri.org/edrigram/number2.1/pnr

PNR: Bolkestein's diplomatie (uit EDRI-gram, 28.01.2004)
http://www.edri.org/edrigram/number2.2/bolkestein

Motie Europees Parlement (aangenomen) tegen overdracht PNR-gegevens (31.03.2004)
http://www.statewatch.org/news/2004/mar/ep-pnr-report.pdf

Verslag tweede stemming en besluit Europees parlement om Commissie voor het Hof te dagen (21.04.2004)
http://www.statewatch.org/news/2004/apr/13ep-vote-pnr-court.htm

Verslag derde stemming Europees Parlement tegen overdracht PNR (04.05.2004)
http://www.statewatch.org/news/2004/may/04ep-eu-us-pnr-vote.htm

Besluit Europese Commissie over 'adekwaatheid' Amerikaanse omgang met privacy-gegevens (14.05.2004)
http://www.statewatch.org/news/2004/may/com-adequacy-final.pdf

Besluit Raad van Europa over akkoord met de VS (17.05.2004)
http://www.statewatch.org/news/2004/may/PNR-AGR.pdf

Aankondiging rechtszaak Europees Parlement (28.06.2004)
http://www.statewatch.org/news/2004/jul/pnr-ep-court-letter.pdf


Big Brother Awards Nederland 2004
Categorieën
Overheden
Bedrijven
Personen
Voorstellen
Winnaars 2003
Minister Donner
Advocatenkantoren
IND
Identificatieplicht
Big Brother Awards International
BBA International
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Oostenrijk
Zwitserland
Hongarije
USA
Contact
Bits of Freedom

De Big Brother Awards Nederland worden georganiseerd door Bits of Freedom. Zie de Bits of Freedom website voor contact informatie.

Verzoeken en commentaar: info@bigbrotherawards.nl